Thông tin
Trạng thái
Đồng hồ RTC
Chế độ báo động
Kết nối GSM
Kết nối LAN/WAN
Kết nối HMI và Modbus
ID
Đầu vào cảm biến
Điều khiển
Chế độ
1
2
3
4
5
6
ID
Ngày
Giờ
Sự kiện cảnh báo
Copyright © 2012-2022 ECAPRO.COM.VN
ECA-GPIs6.6DA-FTP22